проф. д-р Иван Костов, дмн

акушер-гинеколог

Проф. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог в София с над 20 години опит. Извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, всички видове изследвания и процедури. Републикански консултант е по акушерство и гинекология от 2015 г. до момента. Ръководи занятия по учебни дисциплини: оперативна гинекология, лапароскопски техники в гинекологията, електронно управление в здравеопазването, телемедицина, роботизирана хирургия. Има 2 монографии и 67 статии. Проф. д-р Иван Костов не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет – София през 1997 г. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ през 2002 г. Получава магистърска степен в програма „Здравен мениджмънт“ през 2005 г. От 2014 г. е доцент, а от 2017 г. е доктор на медицинските науки по научна специалност „Акушерство и гинекология“. През 2018 г. придобива научна и образователна степен „професор“.

1987/1991 г. 125 – Руска-езикова гимназия, София
1991/1997 г. Медицински университет – София, Медицински факултет – Магистър по медицина
1998/2002 г. – СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София – Специализиращ лекар по акушерство и гинекология
2004/2005 г. Медицински университет, София – Факултет по обществено здраве – магистър, Мениджмънт в Здравеопазването
2009/2010 г. “доктор” по научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; Дисертация на тема: «Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България»
2014 г. Доцент по научна специалност „Акушерство и гинекология“ – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна
2017 г. Доктор на медицинските науки „Акушерство и гинекология“- Медицински университет “ Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна
2018 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“ – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна
2022 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“ – Медицински университет София

Следдипломна квалификация

Медицински университет – София:
Ултразвук в акушерството и гинекологията
Колпоскопия
Гинекологична ендокринология
Оперативна гинекология
Детско-юношеска гинекология

Медицински университет – Плевен
Лапароскопия в гинекологията
Роботизирана хирургия в гинекологията на робот Da Vinci

Специализации
2006/2007 г. Курс по отворена гинекологична хирургия – Университетска болница Шарите, Берлин, Германия
2007 г. Специализирано обучение по гинекологична хирургия – Медицински университет, гр. Хайделберг, Германия
2008 г. Електронно управление в здравеопазването – Пало Алто, Калифорния, САЩ
2009 г. Специализация по оператвино акушерство – Болница Шиба – Тел Авив, Израел
2010 г. Лапароскопия в гинекологията – Университетска болница Шарите, Берлин, Германия
2010 г. Специализиран курс по урологична гинекология – Любляна, Словения
2011 г. Майсторски клас по лапароскопия в гинекологията – Учебен център Ковидиен, Версай, Франция
2011 г. Практически курс по роботизирана хирургия в гинекологията на робот Alf-ex – Университетска болница, Милано, Италия
2014 г. Специализация по ендоскопска хирургия в гр. Страсбург – Франция
2015г. Специализация по ендоскопска хирургия в гр. Страсбург – Франция
2016 г. Специализация по ендоскопска хирургия в гр. Страсбург – Франция
2015 г. Роботизирана хирургия – робот Да Винчи в гр. Истамбул
2015 г. Роботизирана хирургия- робор Да Винчи в гр. Страсбург- Франция

Професионално развитие
1995/1998 г. 5-та Градска болница, София Клиника по кардиология – Медицинска сестра
1998/2002 г. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, Медицински университет – София, Акушер-гинеколог – специализиращ лекар
2002/2006 г. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” – специалист акушер-гинеколог в клиника по оперативна гинекология 2004/2013 Фондация „Електронно здравеопазване България” – Председател – действащ член на Европейската асоциация по телемедицина и електронно здравеопазване – Брюксел
2004/2008 Министерство на здравеопазването на Република България – Съветник на министъра
2008/2010 Народно Събрание на Република България – Съветник към Комисията по здравеопазване
2008/2011 г. Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” АД – Изпълнителен директор 2010/2012 Министерство на здравеопазването на Република България – Съветник на министъра
2011/2012 г. Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” АД – председател на борда на директорите 2012/2017 г. Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД – гр. София – Изпълнителен директор
2014 г. до момента член на експертния съвет към Държавен фонд за асистирана репродукция към МЗ
2017 г. до момента СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД гр. София – Изпълнителен директор

Академично развитие
2006 г. Лектор на обучителен семинар „Съвременни аспекти на здравната реформа в страните от Източна Европа” – Медицински университет „Johns Hopkins”, Вашингтон, САЩ
2007 г. Лектор на обучителен курс „Съвременни болнични информационни системи” – Медицински университет Хайделберг, Германия
2008 г. до момента като преподавател обучава лекари-специализанти и студенти на Медицински университет – София, на клинична база в І САГБАЛ „Св. София” и ІІ САГБАЛ „Шейново” – гр. София
2009/2011 г. Ръководител и преподавател на специализирани курсове по колпоскопия на база ІІ САГБАЛ „Шейново” – гр. София
2009/2012 г. преподавател на специалисти по здравни грижи (акушерки) на клинична база в І САГБАЛ „Св. София” и ІІ САГБАЛ „Шейново” – гр. София
2010 г. МУ – Плевен
Редовен докторант към Факултет по обществено здраве

Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Дисертация на тема: „Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България”
2014 г. – Доцент по научна специалност „Акушерство и гинекология“
2017 г. – Доктор на медицинските науки „Акушерство и гинекология“
2018 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“, МУ Варна
2022 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“, МУ София
Член на експертна група по АГ към БЛС за преговори по Национален рамков договор касаещи клинични пътеки по АГ от 2015 г. до момента
Член на експертния съвет към ЦАР към МЗ от 2014г. до момента
Републикански консултант по АГ от 2015 г. до момента
Член на експертния съвет към ФАР на СОС
Член на Управителния съвет на дружеството по АГ от 2014 г до момента
Член на Експертния съвет по акушерство и гинекология към Министъра на здравеопазването

Ръководени занятия по учебни дисциплини
Оперативна гинекология
Лапароскопски техники в гинекологията
Електронно управление в здравеопазването
Телемедицина
Роботизирана хирургия

Заглавия на дисертации
„Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България”
„Оценка на въздействието на медицинския стандарт по акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспекти“

Публикации
Монографии: 2 бр. с общ обем от 212 стр.
Статии: 67 бр. с общ обем от 273 стр.

Участие в научни фо­ру­ми и изсле­дователски проекти
Множество участия в национални и чуждестранни научни форуми и конференции по акушерство и гинекология, както и по здравен мениджмънт

Участие в проекти, финансирани по европейски оперативни програми

  1. „Повишаване капацитета на СГО в сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията” – Ръководител на проекта; Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. – приключил 2009 г.
  2. Подобряване условията на труд в Първа САГБАЛ «Света София» – Ръководител на проекта. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект № BG051РО001-2.0.03 „Безопасен труд”

Езици за комуникация
Английски език, Руски език, майчин език – Български

запази час

Услуги

Ендоскопска хиргургия

Урогинекология

Акушерство

Гинекология

Онкогинекология

Оперативна гинекология

Роботизирана хирургия

Лапароскопия

Отворена хиругрия

АГ преглед-консултация

Ултразвукова диагностика

Колпоскопия

Биопсия

LLETZ

Вагинално подмладяване с лазер

Нискочестотна лазерна терапия на уринална инконтиненция

Лазерна терапия на цисто/хистероскопия

Абразио

Хистероскопия

Пластики на женски генитален тракт